Chatbot

ให้ CHATBOT ทำงานแทนคุณ สะดวกและรวดเร็วกว่า ทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพผ่านโซเชียลมีเดียนั้นจะช่วยลดความเสี่ยงต่อความเข้าใจผิดในสินค้า หากธุรกิจสามารถนําเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว ตรงประเด็น ย่อมจะสร้างความเชื่อมั่น และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของธุรกิจได้อีกด้วย แต่ประเด็นดังกล่าวส่งผลต่อต้นทุนของธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม เนื่องจากการใช้บุคคลคอยตอบคําถามกับลูกค้านั้นสิ้นเปลืองแรงงาน และเวลา อีกทั้งอารมณ์ และความรู้สึกในแต่ละช่วงเวลาอาจส่งผลต่อมาตรฐานของคําตอบที่อาจทําให้เกิดความรู้สึกด้านลบของลูกค้า จากปัญหาดังกล่าวธุรกิจจํานวนมากจึงใช้ “แชทบอท (Chatbot)” ในการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าแทนบุคคล

Chatbot UC Connect 10
Chatbot UC Connect 18
ภายใต้การขยับตัวของผู้ประกอบการระดับโลกและผู้ประกอบการภายในประเทศ และแนวโน้มในการขับเคลื่อนธุรกิจผ่านระบบ Digital นั้น Chatbot เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่น่าสนใจที่จะช่วยลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการ อีกทั้งยังเป็นโอกาสธุรกิจที่น่าสนใจสำหรับธุรกิจที่กำลังมองหาช่องทางการสื่อสารการตลาดใหม่ๆ ไปยังผู้บริโภคแชทบอทจึงเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่จะมีบทบาทสำคัญ 
นอกจากนี้การพัฒนา Chatbot อย่างต่อเนื่องจะทำให้สามารถเก็บข้อมูลลูกค้าแต่ละคน ทางผู้ประกอบการสามารถต่อยอดในการจัดทำการตลาดแบบเฉพาะเจาะจงสำหรับบุคคลได้ การนำ Chatbot มาใช้ในธุรกิจสามารถทราบพฤติกรรมของลูกค้าซึ่งทำให้สามารถนาข้อมูลเหล่านี้มาพัฒนาเป็นกิจกรรมทางการตลาดที่เหมาะสมกับความต้องการรายบุคคล ซึ่งส่งผลให้ลูกค้าเกิดการรับรู้ในสินค้าและบริการมากขึ้น รวมถึงเพิ่มโอกาสในการขายผลิตภัณฑ์และบริการต่อไปด้วย

ในส่วนถัดมาคือการลดต้นทุนขององค์กร โดยที่ Chatbot สามารถทำการเชื่อมต่อเข้ากับช่องทางการติดต่อของลูกค้าจากหลากหลายแหล่ง เช่น แอพพลิเคชั่น Facebook Messenger, แอพพลิเคชั่น Line, การติดต่อผ่านทาง Live Chat จากหน้าเว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่นที่ทางบริษัทพัฒนาขึ้นมาด้วยตนเอง ซึ่งสามารถลดต้นทุนในการจ้างพนักงานที่ต้องมีความรู้ ความชำนาญในแต่ละด้านมาดูแล และรวมไปถึงปัญหาการขาดแคลนเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าสัมพันธ์ ซึ่งปัจจุบันหลายองค์กรต้องเผชิญกับปัญหานี้ และการรับพนักงานเข้ามาต้องทำการฝึกอบรม และมีต้นทุนการฝึกอบรม ตลอดไปจนถึงอัตราการลาออกของเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์นั้นอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้เกิดปัญหาการให้บริการผู้ใช้บริการได้ไม่ครบถ้วน ผู้ใช้บริการต้องรอเป็นระยะเวลานาน การนาเทคโนโลยี Chatbot เข้ามาช่วยนี้ ช่วยชะลอการเปิดรับเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ ส่งผลให้ต้นทุนการดาเนินงานขององค์กรลดลง

Chatbot ที่พัฒนาโดยบริษัท ยูซี คอนเนค จำกัดนั้นพัฒนาโดยการนำปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence: AI) ในประเภท Machine Learning มาใช้ในส่วนของการคัดเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำาหรับคำถามนั้นๆ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้เครื่องมือ Machine learning และความสามารถในการตัดสินใจที่ดีขึ้นของเครื่องมือดังกล่าวทำให้การนำเทคโนโลยี Chatbot มาประยุกต์ใช้ในปัจจุบันได้รับความนิยมมากขึ้น โดยมีการนำมาใช้ในการจัดการกิจวัตรประจำวัน การให้ข้อมูลที่มีความจำเป็น ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ การนำมาใช้ในธุรกิจในเชิงให้ข้อมูลสินค้าหรือบริการ ​

หากสนใจติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม