U-Beyond CRM

CRM ช่วยพัฒนาธุรกิจของคุณได้อย่างไร

เมื่อธุรกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันกันอย่างมากทั้งในเรื่องทั้งสินค้าหรือบริการ คุณภาพ และราคา แต่ส่วนหนึ่งที่ไม่อาจมองข้ามไปได้นั้นคือการบริการเอาใจใส่หรือสร้างความประทับใจต่อลูกค้าให้มทีต่อแบรนด์ สินค้า หรือองค์กร ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้เองธุรกิจทั้งหลายจึงถูกขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ผู้ประกอบการต่างให้ความสนใจในการใช้ข้อมูลมาทำการตลาด การเพิ่มยอดขาย การรักษาฐานลูกค้าเดิมให้ยังคงเป็นลูกค้าต่อไปโดยไม่ไปเกิดความภักดีต่อแบรนด์คู่แข่ง  

ปัจจุบัน ระบบ CRM จึงได้รับความนิยมและเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในหลากหลายธุรกิจ วันนี้ UC Connect จะนำท่านไปรู้จักว่าระบบ CRM คืออะไร 

CRM (customer relationship management)

หรือเราอาจเรียกอีกนัยหนึ่งว่า การบริหาความสัมพันธ์ลูกค้า เป็นกิจกรรมการตลาดที่ทำต่อลูกค้าหรือผู้บริโภคเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าให้เกิดการรับรู้ ความเข้าใจ จนทำให้เกิดความพึงพอใจต่อสินค้าหรือบริการมากที่สุด จนลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นไว้วางใจที่จะใช้สินค้าหรือบริการต่อจนกลายเป็นลูกค้าประจำ และในที่สุดเกิดการบอกต่อเป็นการสร้างลูกค้าใหม่ในอนาคตต่อไป 
   เป้าหมายของการนำระบบ CRM มาใช้มิได้เป็นเพียงแต่การเน้นที่การการบริการลูกค้าหรือการขายเท่านั้น แต่ยังเป็นการเก็บพฤติกรรมของลูกค้าในการเลือกสินค้าหรือบริการ รวมไปถึงความต้องการของลูกค้า และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาแผนการตลาดให้เหมาะกับสินค้าหรือบริการนั้นๆ ในอนาคตอีกด้วย

U-Beyond CRM

U-Beyond CRM มาพร้อมกับการ Customize ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย ซึ่งลูกค้าสามารถออกแบบฟังก์ชั่นที่ต้องการเพื่อให้เหมาะกับลักษณะธุรกิจและกลุ่มลูกค้าของตนเองได้ ตัวอย่างฟังก์ชั่นของ CRM ที่ UC Connect อาทิเช่น 

Dashboard

สร้างรายงานสรุปการดำเนินงาน แสดงรายละเอียดเพื่อจัดการธุรกิจตามแบบของธุรกิจของคุณเอง อาจจะเป็นการแสดงผลในรูปแบบของกราฟ: Funnels, Pie, Vertical Bar, Horizontal Bar, กราฟเปรียบเทียบ, รายงานสรุปรายละเอียดทั้งรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน รวมถึงตั้งค่าให้สามารถเรียกรายงานอัตโนมัติตามวันและเวลาที่ต้องการจากระบบได้

Calendars

ทราบความเคลื่อนไหวในทีมด้วยการอัพเดทงานลงระบบ เช่น การรับงาน, การปิดงาน, การมอบหมายงาน, การติดตามงาน เพื่อช่วยลดการโทรติดตามงาน หรือในส่วนของลูกค้าสัมพันธ์เอง สามารถตั้งการแจ้งเตือนอัตโนมัติให้ทีมงานทราบถึงโอกาสหรือวันสำคัญต่างๆ เช่น วันครบรอบ 1 ปีของลูกค้า, วันเกิดลูกค้า, วันหมดสัญญา หรือวันต่อสัญญาประจำปี, วันนัดส่งมอบงาน เป็นต้น

To-do Lists

ลูกค้าสามารถจัดการแพลนต่างๆ ได้ และสามารถทราบกำหนดการ หรือการส่งงานต่อให้กับแผนกอื่นๆ ในองค์กรได้

Google Maps

สามารถแสดงตำแหน่งของลูกค้า หรือผู้เกี่ยวข้องกับงานนั้นๆ เพื่อให้สามารถเข้าถึงตำแหน่งได้อย่างแม่นยำ

Customer Journey

ดูความสัมพันธ์ระหว่างการติดต่อกับลูกค้าเพื่อประเมินความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสินค้าหรือแบรนด์ เพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดการให้บริการที่ดีขึ้น

Cases / Ticket

สามารถรับเรื่องจากลูกค้าจากช่องทางต่างๆ ได้ ทั้งทาง Agent, อีเมล์, หรือระบบ Live chat ต่างๆ และรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบและแก้ปัญหา รวมทั้งตอบกลับลูกค้าได้ถูกต้องตามช่องทางที่ลูกค้าติตด่อเข้ามา

Surveys

สามารถสร้างแบบสำรวจ เพื่อเก็บข้อมูลหรือประเมินความพึงพอใจของลูกค้าบนระบบ CRM แล้วส่งแบบสำรวจออนไลน์ให้ลูกค้าผ่านระบบอีเมล หรือระบบโทรศัพท์ได้

Workflow Approval

ระบบแจ้งเตือนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานเพื่อให้ปฏิเสธหรืออนุมัติงานให้ดำเนินการต่อ โดยสามารถกำหนดเงื่อนไขให้เป็นไปตามที่ลูกค้า กำหนดได้

หากสนใจติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม