Software

"เราตั้งใจออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่ายและตอบโจทย์การธุรกิจ"

Development Team

ยูซีคอนเนค เรามีทีมนักพัฒนามืออาชีพ และระบบจัดการแผนงานโดยเฉพาะทาง สามารถพัฒนาโปรแกรมได้ทุกรูปแบบตามแนวทางการพัฒนาแอพพลิเคชั่นสมัยใหม่ เรานำสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์มาออกแบบตามมาตรฐานสากล และมีผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจมีความรู้ความเข้าใจ ทางด้าน Business Flow ตรรกะความคิด การวิเคราะห์ เป็นองค์ประกอบย่อย เพื่อใช้ในการวางแผนการพัฒนาระบบให้ตอบโจทย์ทุกธุรกิจมากที่สุด และสามารถใช้งานได้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร

Programmer & Developer

การเขียน Coding ที่ดีเริ่มต้นจากกระบวนการออกแบบ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการออกแบบชิ้นงานในอนาคต การใช้เทคนิคสมัยใหม่เพื่อลดระยะเวลาในการพัฒนาและมุ่งเน้นผลลัพธ์ของงานที่ดี สิ่งสำคัญคือการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ตรงจุดและรวดเร็ว

Analytical & Design

  • User eXperience (UX)
  • User Interface (UI)
  • Software Engineering
  • System Development Life Cycle (SDLC)
  • Software Engineering and Water Fall Model
  • Data Flow Diagram / UML
  • Project Management
  • CI/CD (Continuous Integration, Continuous Delivery)
  • Test Driven Development (TDD)

System Analysis

เรามีทีมที่ชำนาญในธุรกิจที่หลากหลาย จากประสบการณ์กว่า10 ปี ที่เราได้แก้ปัญหาโจทย์ธุรกิจต่างๆด้วยซอฟต์แวร์และเทคโนโลยี เรามี Case Study ถึงรูปแบบงานต่างที่จะช่วยพัฒนาระบบที่ตอบสนองได้ตรงตามรูปแบบธุรกิจซึ่งมีการทำการศึกษาถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบงานปัจจุบัน (Current System) เพื่อวิเคราะห์หาจุดร่วมและออกแบบ ระบบบริหารจัดการ พัฒนาระบบการทำงานใหม่ (New System) อย่างเป็นระบบตามมาตรฐานด้านซอฟต์แวร์ เพื่อให้ระบบใหม่ที่พัฒนาขึ้นสามารถตอบสนองความต้องการของทธุรกิจ สามารถใช้งานได้ง่ายรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

System Development and Web Development

ยูซีคอนเนค รับออกแบบระบบ พัฒนาระบบเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นทุกประเภท
ซึ่งมุ่งเน้นในการใช้ในการบริหารธุรกิจทำให้มีความสะดวกและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น ช่วยเสริมศักยภาพในการทำธุรกิจและได้เปรียบด้านการแข่งขันในอนาคต

Customize Software ช่วยให้ธุรกิจของคุณดีขึ้นได้อย่างไร

ในโลกธุรกิจที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทำให้ทุกๆธุรกิจต้องลดการรูปแบบการทำงานแบบเดิมที่ใช้เอกสารเป็นหลัก ซึ่งสร้างความยุ่งยากและซ้ำซ้อนในการทำงานรวมถึงอาจทำให้เกิด การสูญหายของข้อมูลสำคัญ โดยมุ่งเน้นที่จะลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นของบริษัทและลดระยะเวลาในการทำงาน การนำ Software Computer และ Web Application เข้ามาใช้งานจึงเป็นวิธีหนึ่ง ที่ง่ายและสะดวกในการสร้างระบบการทำงานที่มีรูปแบบ ลดข้อผิดพลาดของพนักงานที่อาจสร้างความเสียหายความยุ่งยากในอนาคต และสามารถทำให้ ผู้บริหารระบบดับสูงสามารถเห็นภาพรวมการทำงานผ่านเครื่องมือรายงานต่าง (Over View) ของทั้งระบบงาน ได้เห็นข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงอย่าง Realtime ในการเรียกดูข้อมูล เห็นผลสรุปต่างๆ เพื่อช่วยในการตัดสินใจการวางแผนงานต่างๆ ได้อีกด้วย

ยูซีคอนเนคมีระบบงานที่จะช่วยในการทำงาน จัดทำโครงการ และพัฒนาระบบบริหารจัดการ รวมถึงทีมพัฒนาและออกแบบที่มีความชำนาญในการวางแผนสร้างระบบ โดยผ่านประสบการณ์มาแล้วมากมาย หลากหลายรูปแบบจากความต้องการของลูกค้าในหลายธุรกิจ

ข้อมูลการพัฒนาและแผนงานจะถูกเก็บเป็นความลับ

เรามีมาตรฐานด้านความปลอดภัยด้านการออกแบบรวมไปถึงข้อมูลสำคัญต่างๆ ที่มีผลต่อธุรกิจ ซึ่งเราให้ความสำคัญกับกระบวนการพัฒนาที่ต้องปกปิดข้อมูลต่างๆ ตามลำดับชั้นการทำงานตามกฎของบริษัท ซึ่งจะมีผู้จัดการโครงการเป็นผู้กำกับดูแลข้อมูลต่างๆที่สำคัญของลูกค้า

System Development

ระบบบริหารจัดการ Management system

ระบบบริหารแผนงานธุรกิจ

Business Process Management: BPM

ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์

Customer Relationship Management : CRM

ระบบจัดการร้านอาหาร

Restaurant

ระบบจัดการสมาชิก

Loyalty Program

ระบบตัดสต๊อกสินค้า

Stock inventory

ระบบจัดการสินค้า และการบริการ

E-Commerce

ระบบจองออนไลน์

Booking

ระบบการจัดการการส่งสินค้า

Logistics Management System : LMS

ระบบบริหารจัดการโรงแรม

Property Management System : PMS

ระบบบริหารรีสอร์ท

Resort

ระบบจัดการคำสั่งซื้ออาหารและการจัดส่ง

Order Management System : ODM

ระบบคลังข้อมูลความรู้

Knowledge Management : KM

ระบบบริหารจัดการเนื้อหาเว็บไซต์

Content Management System : CMS

ระบบจองห้องพักรายบุคคล

Room Booking

ระบบบริหารธุรกิจ

ERP

ระบบบริหารจัดการรายชื่อ

Leads Management System : LMS

ระบบจัดการใบเสร็จ

Receipt

ระบบบริหารจัดการสินทรัพย์

Asset Management System : AMS

หากสนใจติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม